ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ

ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ


ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⴰⵏⵖ a ⵉⵏⴱⵊⵉⵡⵏ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⴽæⵏ ⵏⵙⵏⴱⴳⵉ ⴷⵉ ⵜⵡⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵜ. ⴷ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⴰⵏⵖ ⴰⴷ ⵉⴷⵡⵎ ⵏⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵢⴰⵡⴹⵏ ⴰⵏⵖ ⵓⵙⵓⵎⵔ ⵏⵏⵓⵏ nni ⵜⵡⴰⵔⵉⵎ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵛⵏⵓ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ ⵜⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ, ⵎⴰⵢⵎⵎⵉ ⵏⵅⵙ ⵉⵜ, ⴷ ⴰⵣⴷⴰⵢ ⴰⵏⵖ ⵉⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵕⵕⴰⵢ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⵍ ⴷ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ.

ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏⵏⵡⵎ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵜ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵜⴱⴷⴷⵎ ⵅ ⵜⵙⴽⴼⵍⵜ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳ ⵏⵏⵡⵎ ⵅⴼ ⵜⵎⵍⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ, ⴷ ⵡⴰⵏⵛⵜ ⵏ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵏⵏⵅ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵖⵉ ⵏ ⵓⵎⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ wassarn d irËajitn. amnni ⵜⵣⵎⴰⵔⵎ ⴰⴷ ⵜⴰⴽⵉⵎ ⵙ ⵜⵛⵏⵉ ⵏ ⵉⴼⵙⴰⵔⵏ ⵉⵙⵉⵍⵖⵏ ⵏⵏⵉ ⵜⵙⵡⵊⴷ ⵜⵙⵏⵜⵓⵜ ⵉ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵎⵏⴰⵡⴰⵢ ⵉ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵡⵓⴼⵓⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵃⵢⵍ, ⴷ ⵓⴱⵖⵓⵔ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⵏⴰⵏ d ungara nns.

ⵜⵓⵙⴷⴷⴰ ⴷ ⵜⵖⵏⵏⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⴰ, ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴱⵣⵣⴻⵣ ⵜⵙⵎⴰⴹⴰⵍnⵜ ⴷ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ, ⵉⵜⵜⵔⵏⵓ ⴰⵏⵖ ⴳ ⵓⵙⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⴰⵕ ⵓⵍⴰ ⵉⵙⴷⵎⵔⵏ ⵜⵉⵙⵏⵜⵓⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵜ, ⵙ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⴷ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴷⴰⴷⵜ ⵏⵏⵙ. ⴷ ⵓⴱⵖⵓⵔ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏⵏⵉ ⵏⵅⵙ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ, ⵏⵟⵟⴼ ⵙ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴽⵏⵏⴰⵡⵜ ⵙ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵉⵣⴷⵉⵏ, ⵏⴰⵙⵉ ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⵏⴰⵡⵜ, ⵏⴳⴳ ⵜⵉⵣⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵙⴱⴷⴷ ⵓⴼⵓⵖ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ. ⴷ ⵡⵓⴷⵓⴼ ⵖⵔ ⵜeⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ aⵎⴰⵢⵏⵓ ⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏⴰⵏeⵏ ⵉⵏⵎⴹⴰⵏ, ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⵉⵏⴼ ⵅⴼ ⵜⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⵉⵏ,

ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵎⴰⵕⵕⴰ, ⴷ ⵓⵣⵕⵥⵎ ⴳ ⵏⴱⵟⵟⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓrzzⵓ ⴷ ⵓⵏⴰⴹⵓⴼ ⴷ ⵜⵎⵍⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⵎⵃⴹⴰⵕⵜ. ⵙ ⵓⵢⴰ ⴰⵏⵙⵓⴼ ⵉⵙⵙⵓⵏ, ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵏⵜⵜⵔⴰⵖⵉ ⴰⴷ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵏⴼⵍⵓⵍⵜ ⵖⵔ ⵎⵉ illa uznzar ⴷ ⵜⵍⴷⴰⵢⵜ  ⵉⵣⵎⵔⵏ ⵉ ⵜⵖⵏⵏⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⴼⴰⴽⴽⵛⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ.

 

ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ  ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ  ⴱⵏⵇⴷⴷⵓⵔ

ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴰⵡⵡⴰⵍ ⴷⵉ ⵡⵊⴷⴰ