Laboratoires Sciences et Techniques

Laboratoires Sciences et Techniques

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⴰ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⵏⴰⴼ ⴷ ⵜⵙⴰⵙⴼⵔⵜ ⴷⵉ ⵓⵊⴷⴰ

ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⴰ

ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴻⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ

ⵜⵉⵏⵎⴻⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵡⴻⴼⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵊⴷⴰ

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵜⵉⴽⵏⴻⵢⵢⵉⵏ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ