ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⵔⴰⴹⵉ ⴷ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ


ⵉⴱⴷⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴱⵏⵇⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ , ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 4 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2019  ⵅⴼ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵄⵉⵏ ⵔⴰⴹⵉ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⴷ ⵉⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ

ⵜⴰⴼⵓⴳⵜⴰ ⵜⴰⵏⵓⵜⴰ ⵉⵃⴹⴰⵕ ⴷⴰⵢⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵇⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ

ⵉⵙⵙⵉⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵇⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ  ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵜ ⵖⴰ ⵉⵊⵊⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵡⵢⴰⵔ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵎⵍⵉⵃ, ⴳ ⵓⵏⴳⴳⵯⴰⵔⵓ ⵉⵙⵉⵜⵉⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵔⵏⵉ ⵉⵚⵓⵕⴰⴼ ⵖⵔ ⵣⵣⴰⵜ