ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ

ⵜⵉⵎⵙⵙⴽⵓⵜⵉⵜⵏ

ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵜⵉⵜⵉⵏ

ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ

ⵜⵉⵎⵙⵖⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴼⵉⴼⵖⵉⵏ

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴷⴳ ⵓⵟⵟⵓⵟⵏ

ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ

8

ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ

73802

ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ

893

ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴰⴷⴱⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⵄⴽⵏⵉ

443

ⵉⵙⴰⵔⵎⵏ

76

ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

143

  • (11) ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉ ⵜⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ
  • (30) ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴷ ⵉⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵉⵏ
  • (10) ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴷ ⵉⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ
  • (12) ⴰⵜⵡⴰⵍ ⵓⵖⵔⵉⵎ
  • (48) ⴰⵎⴰⵙⵙⵜⵕ
  • (8) ⴰⵎⴰⵙⵙⵜⵕ ⵉⵎⵥⵍⵉⵏ
  • (6) ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ
  • (7) ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⵏ ⵓⵊⵏⵢⵓⵕ
  • (3) ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵔⴰ
  • (1) ⵜⵉⴷⵉⴱⵍⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ

.


Tous droits réservés ump.ma - © ump.ma - © 2020